Open Call projektu “Anti Conflict Team”

Ex Post se rozhodlo oslovit české, slovenské, ukrajinské a ruské umělce ke spolupráci na projektu.

Illustrative photo: Guernica by Pablo Picasso, el Palazzo Reale, Milán (1953)

(English bellow.)

Válka na Ukrajině trvá již přes tři měsíce, během nichž byly v zemi zabity tisíce civilistů a opustilo ji šest milionů lidí.
Míra solidarity, kterou Česko projevilo bezprostředně po jejím vypuknutí byla velká. Demonstrace, veřejné sbírky, dary.
Po čtvrt roce, kdy se konflikt odehrává pouze na východě Ukrajiny, a kdy je jasné, že Putin nebude mít sílu pokračovat na západ, zdá se, že tato válka u nás přestává být zásadním tématem. V ulicích českých měst již vidíme ukrajinskou vlajku zřídka, demonstrace se nekonají, peněz i věcí ve sbírkách ubývá.

S doznívající razancí veřejné podpory napadené zemi, která bez přehánění zcela jistě brání i nás, přichází vlna nezájmu a diskuse o přílišné rozhazovačnosti a upřednostňování uprchlíků na úkor místních. Toho začínají využívat populisté. Myslíme si, že právě v této chvíli přichází řada na umění!

Ex Post se rozhodlo oslovit české, slovenské, ukrajinské, běloruské a ruské umělce ke spolupráci na projektu s názvem „Anti Conflict Team“. Kulturní centrum tak do projektu mimo kurátorských a organizačních prací vkládá dva měsíce možnosti využívat jeho prostory, a to především pro výstavy, performance a diskuse.
Přesné časování a dramaturgie letního projektu bude možné po pečlivém zpracování přihlášek, které bude možné zasílat do konce června.

Témata přihlašovaných prací jsou volná, musí však určitým způsobem zpracovávat aktuální konflikt na Ukrajině, jeho souvislosti, důvody nebo následky.

Toto jsou okruhy, které by mohli hlásícím se umělcům v hledání témat pomoci:
• Umění jako nástroj proti totalitě
• DIY v době války
• Dezinformace
• Rusofobie a kolektivní nevina
• Národní trauma
• Krásné umění v době temna
• Lidové řemeslo v emigraci

Harmonogram:
Uzavírka přihlášek: 30. 6. 2022
Trvání programu v Ex Post: 1. 7. – 31. 8. 2022


The war in Ukraine has been going on for over three months, during which thousands of civilians were killed and six million people fled.
The degree of solidarity that Czechia showed immediately after its outbreak was significant. Demonstrations, public collections, gifts.
After a quarter of a year, when the conflict is taking place only in eastern Ukraine and when it is clear that Putin will not have the strength to continue to the west, this war no longer seems to be an essential issue in our country. We rarely see the Ukrainian flag on the streets of Czech cities; there are no demonstrations, and money and things in the collections are dwindling.

With the fading urgency of public support for the invaded country, which indeed defends us without exaggeration, comes a wave of disinterest and debate about over-scattering and favoring refugees at the expense of locals. Populists are starting to take advantage of this. We think now is the time for art!

Ex Post has decided to address Czech, Slovak, Ukrainian, Belarus and Russian artists to collaborate on an “Anti Conflict Team” project. In addition to curatorial and organizational work, the cultural center invests two months of using its space in the project, especially for exhibitions, performances, and discussions.
The exact timing and dramaturgy of the summer project will be possible after carefully processing applications, which will be possible to send by the end of June.

The topics of the submitted works are free, but they must somehow deal with the current conflict in Ukraine, its context, reasons, or consequences.
Here are some areas that might help sign-in artists find topics:
• Art as a tool against totalitarianism
• DIY during the war
• Disinformation
• Russophobia and collective innocence
• National trauma
• Beautiful arts in the dark times
• Folk crafts in the exile

Time plan:
Deadline for applications: June 30, 2022
Program duration: July 1 – August 31, 2022